พัดลมท่อ

สำหรับดูดลมตามท่ออากาศในโรงงาน  ดูดอากาศเสียจากบริเวณกว้างได้

สำหรับอุตสาหรรม และฟาร์มเกษตร การระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง โรงเพาะปลูก เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการนำอากาศบริสุทธิเข้ามาในพื้นที่หรือการถ่ายเทความร้อน ความชื้น ฝุ่นละออง และกลิ่นผิดปรกติออกจากพื้นที่ ดังนั้น การระบายอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการควบคุมตามแบบมาตราฐาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกสบายตัว หายใจได้สะดวก และช่วยลดความร้อนภายในอาคาร อีกทั้งยังทำให้สัตว์เลี้ยง หรือพืชผลทางการเกษตร อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอีกด้วย

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานผลิต

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

โรงปศุสัตว์

เรือนเพาะปลูก

โรงเก็บสินค้าเกษตร

ประโยชน์และคุณสมบัติของพัดลมท่อ

ช่วยลดความร้อนตามโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์ม

40% ของปริมาณความร้อน เกิดจากการทำงานภายในโรงงานหรือฟาร์ม และอีกเป็น 30% เป็นปริมาณความร้อนสะสมที่ก่อให้เกิด อุณหภูมิที่สูงขึ้น อีก 30% เป็นความร้อนจากอุณหภูมิภายนอกที่มีผลต่อ สภาวแวดล้อมภายในโรงงาน ระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โรงงาน และฟาร์มเกษตรเย็นสบาย คนทำงาน สัตว์เลี้ยง หรือพืชต่างๆที่เพาะปลูกก็เย็นสบาย เครื่องจักร ก็เดินเครื่องได้อย่างไม่มีปัญหา อัตราการสึกหรอต่ำ ส่งผลให้ทำงานได้อย่างราบรื่น เพิ่มการเติบโตและผลผลิตในสัตว์เลี้ยงหรือพืชผลต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์ม

ระบายอากาศ

สามารถควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ในระดับที่ส่งเสริมการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน สัตว์เลี้ยง หรือพืชต่างๆที่เพาะปลูกให้รู้สึกสบาย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำงาน และการเติบโตที่ดี และในทางตรงกันข้าม หากผู้ปฏิบัติงาน สัตว์เลี้ยง หรือพืชต่างๆรู้สึกไม่สบายอันเกิดจาก ความร้อนและความชื้น จะทำให้หงุดหงิด เสียสมาธิ อึดอัด และในที่สุดก็จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการเติบโต อันนำไปสู่ผลผลิตที่ตกต่ำ หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ลดมลพิษ ฝุ่นละออง

ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมอันดับแรกคือ คนงานในโรงงานจะสูดหายใจ มลพิษที่ฟุ้งกระจายอยู่ภายในบริเวณโรงงาน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นในการระบายอากาศสกปรกออกจาก ที่ทํางาน และนําอากาศสะอาดเข้ามาแทนที่ เพื่อรักษาคุณภาพอากาศในที่ทํางานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ในยุคที่เศรษฐกิจฝึดเคืองเช่นนี้ การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องคำนึงถึงการผลิตที่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง หนทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต คือการใช้พลังงานทุกประเภทอย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานของโรงงาน หมายถึงการลดใช้พลังงานลงโดยการจัดการ ใช้พลังงานให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตลดลงและไม่ทำให้คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง

สินค้าพัดลมท่อ

Axial Duct Fan

ทำหน้าที่ดูดลมตามท่ออากาศในโรงงาน ดูดอากาศเสียจากบริเวณกว้างได้

พัดลมท่อ
(Motor in Line Axial Fan)

 • ดูดลมตามท่ออากาศในโรงงาน
 • ดูดอากาศเสียจากบริเวณกว้างได้

พัดลมท่อ
(AXIAL DUCT FAN WITH BELT DRIVE)

 • ดูดลมตามท่ออากาศในโรงงาน
 • ดูดอากาศเสียจากบริเวณกว้างได้

พัดลมท่อ แบบขับตรง
Bifurcated Fan

 • ดูดลมตามท่ออากาศในโรงงาน
 • ดูดอากาศเสียจากบริเวณกว้างได้

ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ

โทร. 0-2509-3065, 0-2509-2884

ผลงานของเรา

ส่วนหนึ่งของผลงานในการติดตั้ง ลูกหมุนระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศบนหลังคาแบบใช้ไฟฟ้า พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมเกษตร สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

Fan Law คือ สูตรที่อธิบายความเกี่ยวเนื่องกันของมาตรวัดสำคัญต่างๆ ในตัวพัดลม (ปริมาณลม, ความดัน, กำลังมอเตอร์) เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ออกแบบ และผู้ใช้ควรเข้าใจ และใช้ประโยชน์ในการเลือกชนิด, ขนาดของพัดลมหรือมอเตอร์ให้เหมาะสมในแต่ละงาน

กฎพื้นฐานของ Fan Law มีดังต่อไปนี้

Q = ปริมาณลม
SP = ความดันสถิต
P = กำลังมอเตอร์
N = ความเร็วรอบ

Q1/Q2 = N1/N2
SP1/SP2 = (N1/N2)2
P1/P2 = (N1/N2)3

Note: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fan Law สามารถหาได้จาก web links.

พัดลมแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร อาทิเช่น พัดลมท่อ, centrifugal, forward, backward, มอเตอร์ต่อตรง, มอเตอร์ขับสายพาน

พัดลมแต่ละชนิดเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดต่างๆ ของพัดลมแต่ละชนิด เพื่อการเลือกใช้งานให้ถูกต้องกับความต้องการ

ชนิด Adjustment ข้อดี ประโยชน์
Axial แนวการไหลของลมไปใน
แนวเดียวกับพัดลม
ระบายอากาศ เพื่อเติมเต็มอากาศดี
Axial in line มอเตอร์อยู่ในแนวเดียว
กับแกนใบพัด
รูปแบบเรียบง่าย ใช้ส่งอากาศทั่วๆ ไป
Axial belt driven มอเตอร์อยู่ภายนอกท่อ
ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
มอเตอร์ไม่ปะทะกับลม ใช้ระบายอากาศเสีย, มลพิษ
Centrifugal แนวการไหลของลมไปใน
แนวตั้งฉากกับพัดลม
ใช้ในการส่งลมให้ปริมาณแรงลมสูง
Centrifugal forward การทำงานขอใบพัดเป็นแบบ
การเอาหน้าใบตักลม
ให้ปริมาณแรงลมสูง ใช้ส่งลมระยะสั้น
Centrifugal backward การทำงานขอใบพัดเป็นแบบ
การเอาหลังใบตีลม
ให้ปริมาณแรงดันสูง ใช้ส่งลมระยะไกล เนื่องจากมีแรงดันสูง
Ventilator ระบายอากาศ เพื่อเติมเต็มอากาศดี

TIPS

ความยาว
1 เซนติเมตร (cm.) = 0.394 นิ้ว (inch)
1 นิ้ว (inch) = 2.54 เซนติเมตร (cm.)
1 ฟุต (foot) = 0.3048 เมตร (m.)
1 เมตร (m.) = 3.281 ฟุต (feet)

 

พื้นที่
1 ตารางเซนติเมตร (cm2) = 0.159 ตาราง นิ้ว (sq.inch)
1 ตารางนิ้ว (sq.inch) = 6.452 ตาราง เซนติเมตร (cm2)
1 ตารางฟุต (sq.foot) = 0.093 ตารางเมตร (m2)
1 ตารางเมตร (m2) = 10.765 ตาราง ฟุต (sq.feet)

 

ปริมาณ
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) = 0.061 ลูกบาศก์นิ้ว (cubic inch)
1 ลูกบาศก์นิ้ว ( cubic inch) = 16.387 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3)
1 ลูกบาศก์ฟุต (cubic foot) = 0.028 ลูกบาศก์เมตร (m3)
1 ลูกบาศก์เมตร (m3) = 35.314 ลูกบาศก์ ฟุต (cubic feet)

 

น้ำหนัก
1 ปอนด์ (pound) = 0.4536 กิโลกรัม (kg.)
1 กิโลกรัม (kg.) = 2.205 ปอนด์ (pound)
1 กิโลกรัม (kg.) = 0.001 ตัน (ton)
1 ตัน (ton) = 1,000 กิโลกรัม (kg.)

สูตร D1 x N1 = D2 ÷ N2

D1 = ขนาดพลูเล่ตาม
N1 = ขนาดความเร็วรอบที่ต้องการ
D2 = ขนาดพลูเล่ขับ
N2 = ความเร็วรอบมอเตอร์เดิม

* กรณีรู้ความเร็วรอบของพัดลม กับ พลูเล่ ตาม ต้องการทราบขนาดของพลูเล่ขับ ว่าต้องใช้ขนาดเท่าใด ?

กำหนด : – ความเร็วรอบของพัดลม = 900 RPM
– พลูเล่ตาม 8″
– พลูเล่ขับ ?
– ใช้มอเตอร์ 4P (1,400 RPM)
วิธีทำ :
= D1 x N1 = D2
N2
= 8″ x 900 = D2
1,400
= 7,200 = D2
1,400
= 5.14 นิ้ว

สำหรับสินค้ารุ่น : AV-G1248, AV-G1264, AV-G1296, AV-G33184#B, AV-G33206#B, AV-G01184#B, AV-G01208#B และ AV-G01206#B

 1. การคำนวณหาปริมาตรของอาคาร
  สูตร (ใส่ขนาดของอาคาร) กว้าง x ยาว x สูง
  90 x 120 x 5
  ปริมาตรของอาคาร = 54,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 2. การหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกเลือกลักษณะการนำไปใช้งาน เพื่อหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกจากตัวอาคาร โดยดูจากค่า AIRCHANGE/ชั่วโมง ซึ่งกำหนดตามสภาพการใช้งาน
  ลักษณะการนำไปใช้งาน (จุดติดตั้ง) จำนวน AIRCHANGE/HR.
  โกดัง 5-7.5
  โรงซ่อม / โรงงาน 10-15
  ห้องเครื่องจักร / โรงผลิต 15-25
  ห้องครัว (ห้องที่มีความร้อนมาก) 25 หรือมากกว่า
  ห้องพ่นสี / ห้องอบ 30-100
  สูตร ปริมาตรของอาคาร x AIRCHANGE / HR. ÷ 60 นาที
  54,000.00 x 25 ÷ 60
  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก = 22,500.00 CMM
 3. การหาจำนวนพัดลมที่จะต้องติดตั้ง
  ความสามารถของพัดลมระบายอากาศ ของพัดลมแต่ละรุ่น คือ
AV-G1248 = 165 CMM.
AV-G1246 = 180 CMM.
AV-G1298 = 275 CMM.
AV-G1296 = 325 CMM.
AV-G33184#B = 50 CMM.
AV-G33208#B = 90 CMM.
AV-G33206#B = 111 CMM.
AV-G01181#B = 50 CMM.
AV-G01208#B = 90 CMM.
AV-G01206#B = 111 CMM.
สูตรการคำนวณหาพัดลม (เลือกรุ่นพัดลมที่ต้องการติดตั้งด้านบน) MODEL : AV-G1298 (ตัวอย่าง)
อากาศที่ต้องถ่ายเทออก ÷ ความสามารถของพัดลมที่ต้องการ = จำนวนพัดลม ที่ต้องติดตั้ง
22,500.00 ÷ 275.00 = 81.82 ชุด

*** การคำนวณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งาน ซึ่งแต่ละอาคารมีเงื่อนไขต่างกัน ***
หมายเหตุ : ตัวอย่างการคำนวณนี้ เป็นจุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องจักร / โรงผลิต

สำหรับสินค้ารุ่น : A-14S, A-18S, A-22S, A-22, S22, A-25S, A-25, S25, A-30 และ A-39

 1. การคำนวณหาปริมาตรของอาคาร
  สูตร (ใส่ขนาดของอาคาร) กว้าง x ยาว x สูง
  90 x 120 x 5
  ปริมาตรของอาคาร = 54,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 2. การหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกเลือกลักษณะการนำไปใช้งาน เพื่อหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกจากตัวอาคาร โดยดูจากค่า AIRCHANGE/ชั่วโมง ซึ่งกำหนดตามสภาพการใช้งาน
  ลักษณะการนำไปใช้งาน (จุดติดตั้ง) จำนวน AIRCHANGE/HR.
  โกดัง 5-7.5
  โรงซ่อม / โรงงาน 10-15
  ห้องเครื่องจักร / โรงผลิต 15-25
  ห้องครัว (ห้องที่มีความร้อนมาก) 25 หรือมากกว่า
  ห้องพ่นสี / ห้องอบ 30-100
  สูตร ปริมาตรของอาคาร x AIRCHANGE / HR. ÷ 60 นาที
  54,000.00 x 25 ÷ 60
  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก = 22,500.00 CMM
 3. การหาจำนวนพัดลมที่จะต้องติดตั้งความสามารถของพัดลมระบายอากาศ ของพัดลมแต่ละรุ่น คือ
  A-14S = 33 CMM.
  A-18S = 43 CMM.
  A-22S, A-22, S22 = 80 CMM.
  A-25S, A-25, S25 = 90 CMM.
  A-30 = 111 CMM.
  A-39 = 162 CMM.

  สูตรการคำนวณหาพัดลม (เลือกรุ่นพัดลมที่ต้องการติดตั้งด้านบน) MODEL : A-25S (ตัวอย่าง)

  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก ÷ ความสามารถของพัดลมที่ต้องการ = จำนวนพัดลม ที่ต้องติดตั้ง
  22,500.00 ÷ 90.00 = 250 ชุด

  *** การคำนวณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งาน ซึ่งแต่ละอาคารมีเงื่อนไขต่างกัน ***
  หมายเหตุ : ตัวอย่างการคำนวณนี้ เป็นจุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องจักร / โรงผลิต

สำหรับสินค้ารุ่น : AV-J01040 (40″) 1/2HP, AV-J01048 (48″) 1HP และ AV-J01048 (48″) 2HP

 1. การคำนวณหาปริมาตรของอาคาร
  สูตร (ใส่ขนาดของอาคาร) กว้าง x ยาว x สูง
  90 x 120 x 5
  ปริมาตรของอาคาร = 54,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 2. การหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกเลือกลักษณะการนำไปใช้งาน เพื่อหาปริมาณอากาศที่ต้องถ่ายเทออกจากตัวอาคาร โดยดูจากค่า AIRCHANGE/ชั่วโมง ซึ่งกำหนดตามสภาพการใช้งาน
  ลักษณะการนำไปใช้งาน (จุดติดตั้ง) จำนวน AIRCHANGE/HR.
  โกดัง 5-7.5
  โรงซ่อม / โรงงาน 10-15
  ห้องเครื่องจักร / โรงผลิต 15-25
  ห้องครัว (ห้องที่มีความร้อนมาก) 25 หรือมากกว่า
  ห้องพ่นสี / ห้องอบ 30-100
  สูตร ปริมาตรของอาคาร x AIRCHANGE / HR. ÷ 60 นาที
  54,000.00 x 25 ÷ 60
  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก = 22,500.00 CMM
 3. การหาจำนวนพัดลมที่จะต้องติดตั้งความสามารถของพัดลมระบายอากาศ ของพัดลมแต่ละรุ่น คือ
  AV-J01040 (40″) 1/2 HP = 333 CMM.
  AV-J01048 (48″) 1 HP = 667 CMM.
  AV-J01048 (48″) 2 HP = 694 CMM.
  สูตรการคำนวณหาพัดลม (เลือกรุ่นพัดลมที่ต้องการติดตั้งด้านบน) MODEL : AV-J01048 (1HP) (ตัวอย่าง)
  อากาศที่ต้องถ่ายเทออก ÷ ความสามารถของพัดลมที่ต้องการ = จำนวนพัดลม ที่ต้องติดตั้ง
  22,500.00 ÷ 667.00 = 33.73 ชุด

  *** การคำนวณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งาน ซึ่งแต่ละอาคารมีเงื่อนไขต่างกัน ***
  หมายเหตุ : ตัวอย่างการคำนวณนี้ เป็นจุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องเครื่องจักร / โรงผลิต

สินค้าอื่นๆ

ลูกหมุน/พัดลมระบายอากาศ
(Roof Ventilator)

พัดลมหอยโข่ง/โบวเวอร์
(Forward Curved Fan)

พัดลมท่อ
(Motor in Line Axial Fan)

พัดลมแรงดันสูง
(High Pressure Blower)

ใบพัดลม
(Impellers)

สินค้าพิเศษ
(Special Products)

สินค้าพัดลมอุตสาหกรรมของ “อาทิตย์” Artith Ventilator Machinery

ลูกหมุนระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศระบบไฟฟ้า สำหรับระบายอากาศ ลดความร้อน ฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านเรือน

สำหรับดูดควันและกลิ่นตามร้านอาหาร ดูดสารพิษในโรงงาน

พัดลมท่อ
(Motor in Line Axial Fan)

สำหรับดูดลมตามท่ออากาศในโรงงาน ดูดอากาศเสียในวงกว้าง เติมอากาศหมุนเวียนในการทำงานระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบายอากาศ ลดความร้อน ฝุ่นละออง

สำหรับใช้ในระบบแรงดันสูง ต้นกำลังเครื่องดูดฝุ่น และส่งวัตถุดิบขนาดเล็ก น้ำหนักเบาในระบบการผลิต

ใบพัดลมคุณภาพสูง ถ่วงบาลานซ์ใบพัดจากเครื่องถ่วงมารตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ทันที

สำหรับระบายอากาศ ลดความร้อน ฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรม และฟาร์ม

เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย / เครื่องย่อยกิ่งไม้ นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความต้องการของภาคเกษตรไทย

ลูกค้าของเรา

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในแบรนด์ “อาทิตย์”
และให้โอกาสเราได้มีส่วนร่วมในการทำงานอันน่าประทับใจเสมอมา
Testimonials

เสียงจากลูกค้า

ติดต่อเรา

คุณสามารถปรึกษาเราเกี่ยวกับแผนการหรือจุดประสงค์ในการใช้พัดลมอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ในธุรกิจของคุณได้เสมอ เพียงโทรหาเรา หรือกรอกข้อมูลความต้องการของคุณส่งมาให้ทีมงาน เราจะติดต่อคุณกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์

สาขากรุงเทพ และสำนักงานใหญ่
55 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ดูแผนที่

เว็ปไซต์ : www.artith.com
โทรศัพท์ : 0-2509-3065, 0-2509-2884
อีเมล : contact@artith.com
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00 – 18:00 น.